niederlande nl Metanavigatie Disclaimer

Disclaimer

 

 

1. Gebruiksvoorwaarden

De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.monarch.nl ("de website"). Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Monarch Nederland B.V.

Monarch Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden op het ogenblik van de publicatie op de website.

2. Internet communicatieplatform

De website is een Internet communicatieplatform dat de gebruiker informatie biedt over Monarch Nederland B.V., en meer in het bijzonder over de specificaties en/of een algemene beschrijving van de producten en dienstverleningen van Monarch Nederland B.V. Monarch Nederland B.V. biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van de gegevens die door gebruikers of derden via de website werden uitgewisseld en meegedeeld.

Monarch Nederland B.V. kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van de website.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent dat de website van Monarch Nederland B.V. teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en Monarch Nederland B.V. of derden toebehoren.

Het is de gebruiker niet toegestaan de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.

4. Ongeoorloofd gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich er onder meer toe om: (i) de informatie waartoe de gebruiker toegang krijgt via de website, niet wederrechtelijk te gebruiken; (ii) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet; (iii) de website niet te gebruiken voor het versturen van virussen (bijv. gebruik van spam mails) of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (iv) de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

5. Aansprakelijkheid

Monarch Nederland B.V. neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de website wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel voorkomen. Monarch Nederland B.V. biedt de website aan zonder enige waarborg te geven omtrent de erop aangeboden informatie.

De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. Monarch Nederland B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Moanrch Nederlamd B.V. is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die aangeboden worden via de website. Dit geldt zowel voor de informatie die door Monarch Nederland B.V. zelf op de website werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of derden. Schade tengevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. Monarch Nederland B.V. is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website.

De gebruiker begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of gegevens die de gebruiker verkrijgt via het gebruik van de website, op eigen risico gebeurt. Tevens garandeert Moanrch Nederland B.V. geen volledige bescherming/beveiliging van de toegang door derden tot de gegevens van de gebruiker (communicatie via e-mail).

6. Hyperlinks

Monarch Nederland B.V. is evenmin verantwoordelijk voor websites die beheerd worden door derden en waarnaar gelinkt wordt vanaf de website. Monarch Nederland B.V.oefent geen enkele controle uit op de websites van deze derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Monarch Nederland B.V. de informatie goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Monarch Nederland B.V. en de eigenaar van de betreffende websites.

7. Privacybeleid en persoonsgegevens

Monarch Nederland B.V. verzamelt persoonsgegevens met het oog op het verzorgen van een optimale werking van de website, een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek, het optimaliseren van haar dienstenaanbod en het aanbieden of leveren van diensten aan de gebruiker.

Iedere betrokkene kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens art. 27, worden de persoonsgegevens die de gebruiker op de website doorgeeft, op verzoek aan de betrokkene medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Nederlands recht is van toepassing op de website en op de gebruiksvoorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Amsterdam bevoegd.

9. Gebruik van ‘cookies’

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

10. Piwik webanalysedienst

Deze website maakt gebruik van Piwik, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Piwik. Piwik maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Piwik opgeslagen op onze servers. Piwik gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres wordt anoniem gemaakt zodat uw gegevens anoniem blijven. De server-beheerder mag deze informatie aan derden verschaffen indien de server-beheerder hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens de server-beheerder verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Monarch Nederland B.V. wijst er u echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Piwik op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Zoekt u een Monarch servicemonteur bij u in de buurt?

Wenst u persoonlijk advies te krijgen van een Monarch-vakman?